NAVIGATION
SOCIAAL




Reglement

Reglement Emilialoop Wijchen

download versie

ALGEMEEN  

1  De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door Atletiekvereniging Wijchen te Wijchen. 

2  Uitvoering geschiedt door de Organisatie Emilialoop Wijchen. 

3  Het reglement is vastgesteld door de organisatie Emilialoop Wijchen en ter goedkeuring

voorgelegd aan het bestuur van Atletiekvereniging Wijchen. 

4  Deelnemen aan de Emilialoop Wijchen kan uitsluitend op basis van dit reglement. 

5  Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, tenzij daarvan in deze algemene 

voorwaarden wordt afgeweken. 

6  Deelname aan de Emilialoop betekent dat de inhoud van dit reglement geacht wordt bekend te 

zijn bij de deelnemer en door hem/haar geaccepteerd  wordt. 

ALGEMENE LEIDING  

7.  De Emilialoop staat onder  algemene leiding van de organisator.  De organisator wordt 

aangesteld door de organisatie Emilialoop Wijchen. 

8.  De wedstrijdleider heeft de wedstrijdtechnische eindverantwoordelijkheid.   

9.  De wedstrijdleider wordt aangesteld door de organisatie Emilialoop. 

DEELNAME 

10.  Deelname aan de Emilialoop geschiedt geheel voor eigen risico.  De organisatie Emilialoop 

Wijchen aanvaardt  geen aansprakelijkheid  voor het  zoekraken of beschadigen van persoonlijke 

eigendommen,  noch voor enig opgelopen persoonlijk  letsel,  behoudens aantoonbare grove 

schuld van de organisatie en door haar aangestelde medewerkers. 

11.  De wedstrijdleider en de scheidsrechters zijn gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of

uit de wedstrijd te halen  indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich volgens de

wedstrijdleider onsportief of  onbehoorlijk gedraagt of  indien dat op grond van medische

overwegingen of in verband met een  ordelijk verloop van de Emilialoop, door de organisatie

noodzakelijk wordt geacht. Hierover is geen  correspondentie mogelijk. 

VEILIGHEID 

12.  Instructies / aanwijzingen van de wedstrijdleiding, politie, hulpdiensten en medewerkers  (o.a. 

verkeersregelaars)  moeten direct en stipt  opgevolgd worden. 

13.  Tijdens de Emilialoop blijven de Wegenverkeerswet en  het  Reglement  Verkeersregels  en 

Verkeerstekens onverkort van kracht tenzij, op  basis van de verstrekte vergunningen, uitdrukkelijk 

anders is aangegeven.

14. Het bestuur, de organisatie en/of de  wedstrijdleider behouden zich het recht voor het parcours 

op bepaalde delen te wijzigen of het gehele hardloopevenement af te gelasten. Dit kan op  grond 

van bijzondere omstandigheden,  extreme weersomstandigheden en/of calamiteiten waarbij de 

veiligheid van de deelnemers, medewerkers en/of openbare veiligheid in geding komt. In

bovengenoemde omstandigheden treedt het  "calamiteitenplan"  van de Emilialoop onmiddellijk 

in  werking. 

15.  Het niet opvolgen van de instructies zal diskwalificatie tot gevolg hebben.

16.  In geval van afgelasting,  genoemd onder punt  14, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats. 

INSCHRIJVING 

17.  Inschrijving voor de Emilialoop is mogelijk  door voorinschrijving via  internet:  www.emilialoop.nl 

of via na-inschrijving op de dag van de loop. 

11.  De  inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. 

19.  Het organisatie kan besluiten de inschrijving te stoppen als het maximaal aantal inschrijvingen

voor de diverse afstanden is bereikt.

Voor de jeugdloop is het maximaal aantal deelnemers 250 per afstand

Voor de 5 en 10 km is het maximaal aantal deelnemers 500 per afstand

20.  Annuleringen tot 10 dagen voor de sluitingsdatum van  de  voorinschrijving  zijn  kosteloos  (het 

volledige  bedrag  wordt  teruggestort  als  bij  de  annulering  het  IBAN-rekeningnummer  wordt 

opgegeven). 

21.  Bij annulering na de sluitingsdatum van de voorinschrijving vindt er geen restitutie van

inschrijfgelden meer plaats.

22.  Bij afwezigheid   zonder tijdige afmelding van de loper op de dag zelf wordt  alleen  een 

eventueel gekochte chip  teruggestuurd. 

23.  Het tussentijds wijzigen van afstand is uitsluitend mogelijk voor de sluitingsdatum van de 

voorinschrijving. 

24.  Inschrijving is strikt persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar. Bij overtreding zal

diskwalificatie volgen. Voor de bedrijvenloop kan een uitzondering gemaakt worden i.v.m. het

samenstellen van een team. 

25.  Het startnummer en de bestelde chip moeten worden afgehaald bij het  inschrijfbureau op de

dag zelf in zaal de Arend.

26.  Het  startnummer moet aan de achterzijde voorzien worden van persoonlijke gegevens. 

27.  De chip wordt gelijktijdig met het startnummer verstrekt en dient op de schoen te worden

bevestigt.

TIJDREGISTRATIE

28.  De tijd wordt gemeten door middel van  IPICO Sport systeem

29.  Het startnummer wordt gedragen op de borst en mag niet kleiner gevouwen worden. 

UITSLAGEN 

30.  De deelnemer kan slechts aanspraak maken op een eventuele prijs voor de afstand waarvoor 

men heeft ingeschreven. 

31.  De uitslagen van de Emilialoop en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de 

volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. 

32.  De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van de wedstrijdleider en de

scheidsrechters in overleg met de organisator. 

33.  De uitslagen worden vermeld op de website:  www.emilialoop.nl  en op www.uitslagen.nl

UITSLUITINGEN 

34.  Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan deel te nemen aan de Emilialoop met 

honden (al dan niet aangelijnd),  rolstoelen,  skeelers,  inline skates, kinderwagens, buggy’s   of

driewielers. 

35.  Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel of door wie dan ook, is op het parcours 

niet toegestaan, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming van het bestuur van de organisatie is 

verkregen.  De begeleider dient zichtbaar het door de organisatie verstrekte  hesje  te  dragen. De 

begeleider moet er voor zorgen dat de overige deelnemers niet belemmerd worden. In  alle 

gevallen zal, bij constatering, de begeleider uit het hardloopevenement worden genomen. De 

begeleider dient instructies van de organisatie onmiddellijk uit te voeren.

TIJDSLIMIET 

36.  Voor de eerste loper van iedere afstand fietst een voorfietser. 

37.  Achter de laatste loper van iedere afstand fietst een achterfietser. 

38.  Aan de Emilialoop is geen tijdslimiet verbonden, het parcours wordt om 21.00 uur gesloten. 

PRIVACY 

39.  De deelnemersgegevens worden opgenomen in een adressenbestand. Bezwaar hiertegen 

moet schriftelijk bij de organisatie kenbaar worden gemaakt. De organisatie Emilialoop Wijchen 

garandeert zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en deze uitsluitend ten behoeve van de 

Emilialoop te gebruiken. 

40.  Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, 

website Emilialoop e.d. bedoeld voor promotionele doeleinden van Atletiekvereniging Wijchen

zonder  daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en kunnen hiervoor geen vergoeding of 

eigendomsrechten claimen.

TENSLOTTE

42.  In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie Emilialoop  Wijchen,

de organisator en/of de Wedstrijdleiding. 

44.  Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld. 

45.  Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans 

eigendommen en geen afval achter te laten buiten de hiervoor beschikbaar gestelde 

voorzieningen. 

Dit reglement is onverkort van toepassing op de Emilialoop Wijchen, vastgesteld door de 

organisatie en is vanaf 1 december 2018 van kracht. 

Emilialoop in het centrum van Wijchen      9 mei 2020
Atletiek Vereniging

Reglement Emilialoop

Wijchen

download versie

ALGEMEEN  

1  De hardloopwedstrijd wordt

georganiseerd door Atletiekvereniging

Wijchen te Wijchen. 

2  Uitvoering geschiedt door de

Organisatie Emilialoop Wijchen. 

3  Het reglement is vastgesteld door de

organisatie Emilialoop Wijchen en ter

goedkeuring voorgelegd aan het

bestuur van Atletiekvereniging

Wijchen. 

4  Deelnemen aan de Emilialoop

Wijchen kan uitsluitend op basis van

dit reglement. 

5  Het wedstrijdreglement van de

Atletiekunie is van toepassing, tenzij

daarvan in deze algemene 

voorwaarden wordt afgeweken. 

6  Deelname aan de Emilialoop

betekent dat de inhoud van dit

reglement geacht wordt bekend te 

zijn bij de deelnemer en door

hem/haar geaccepteerd  wordt. 

ALGEMENE LEIDING  

7.  De Emilialoop staat onder 

algemene leiding van de organisator. 

De organisator wordt  aangesteld door

de organisatie Emilialoop Wijchen. 

8.  De wedstrijdleider heeft de

wedstrijdtechnische

eindverantwoordelijkheid.   

9.  De wedstrijdleider wordt aangesteld

door de organisatie Emilialoop. 

DEELNAME 

10.  Deelname aan de Emilialoop

geschiedt geheel voor eigen risico.  De

organisatie Emilialoop  Wijchen

aanvaardt  geen aansprakelijkheid 

voor het  zoekraken of beschadigen

van persoonlijke  eigendommen,  noch

voor enig opgelopen persoonlijk  letsel, 

behoudens aantoonbare grove  schuld

van de organisatie en door haar

aangestelde medewerkers. 

11.  De wedstrijdleider en de

scheidsrechters zijn gerechtigd een

deelnemer te diskwalificeren en/of uit

de wedstrijd te halen  indien deze zich

niet houdt aan dit reglement of zich

volgens de wedstrijdleider onsportief

of  onbehoorlijk gedraagt of  indien dat

op grond van medische overwegingen

of in verband met een  ordelijk verloop

van de Emilialoop, door de organisatie

noodzakelijk wordt geacht. Hierover is

geen  correspondentie mogelijk. 

VEILIGHEID 

12.  Instructies / aanwijzingen van de

wedstrijdleiding, politie, hulpdiensten

en medewerkers  (o.a. 

verkeersregelaars)  moeten direct en

stipt  opgevolgd worden. 

13.  Tijdens de Emilialoop blijven de

Wegenverkeerswet en  het  Reglement 

Verkeersregels  en  Verkeerstekens

onverkort van kracht tenzij, op  basis

van de verstrekte vergunningen,

uitdrukkelijk  anders is aangegeven.

14. Het bestuur, de organisatie en/of de 

wedstrijdleider behouden zich het

recht voor het parcours  op bepaalde

delen te wijzigen of het gehele

hardloopevenement af te gelasten. Dit

kan op  grond  van bijzondere

omstandigheden,  extreme

weersomstandigheden en/of

calamiteiten waarbij de  veiligheid van

de deelnemers, medewerkers en/of

openbare veiligheid in geding komt. In

bovengenoemde omstandigheden

treedt het  "calamiteitenplan"  van de

Emilialoop onmiddellijk  in  werking. 

15.  Het niet opvolgen van de

instructies zal diskwalificatie tot gevolg

hebben.

16.  In geval van afgelasting,  genoemd

onder punt  14, vindt geen restitutie

van inschrijfgeld plaats. 

INSCHRIJVING 

17.  Inschrijving voor de Emilialoop is

mogelijk  door voorinschrijving via 

internet:  www.emilialoop.nl  of via na-

inschrijving op de dag van de loop. 

11.  De  inschrijving is pas definitief na

ontvangst van het inschrijfgeld. 

19.  Het organisatie kan besluiten de

inschrijving te stoppen als het

maximaal aantal inschrijvingen voor

de diverse afstanden is bereikt.

Voor de jeugdloop is het maximaal

aantal deelnemers 250 per afstand

Voor de 5 en 10 km is het maximaal

aantal deelnemers 500 per afstand

20.  Annuleringen tot 10 dagen voor de

sluitingsdatum van  de 

voorinschrijving  zijn  kosteloos  (het 

volledige  bedrag  wordt  teruggestort 

als  bij  de  annulering  het  IBAN-

rekeningnummer  wordt  opgegeven). 

21.  Bij annulering na de

sluitingsdatum van de voorinschrijving

vindt er geen restitutie van

inschrijfgelden meer plaats.

22.  Bij afwezigheid   zonder tijdige

afmelding van de loper op de dag zelf

wordt  alleen  een  eventueel gekochte

chip  teruggestuurd. 

23.  Het tussentijds wijzigen van

afstand is uitsluitend mogelijk voor de

sluitingsdatum van de 

voorinschrijving. 

24.  Inschrijving is strikt persoonlijk.

Het startnummer is niet

overdraagbaar. Bij overtreding zal

diskwalificatie volgen. Voor de

bedrijvenloop kan een uitzondering

gemaakt worden i.v.m. het

samenstellen van een team. 

25.  Het startnummer en de bestelde

chip moeten worden afgehaald bij het 

inschrijfbureau op de dag zelf in zaal

de Arend.

26.  Het  startnummer moet aan de

achterzijde voorzien worden van

persoonlijke gegevens. 

27.  De chip wordt gelijktijdig met het

startnummer verstrekt en dient op de

schoen te worden bevestigt.

TIJDREGISTRATIE

28.  De tijd wordt gemeten door

middel van  IPICO Sport systeem

29.  Het startnummer wordt gedragen

op de borst en mag niet kleiner

gevouwen worden. 

UITSLAGEN 

30.  De deelnemer kan slechts

aanspraak maken op een eventuele

prijs voor de afstand waarvoor  men

heeft ingeschreven. 

31.  De uitslagen van de Emilialoop en

de daaraan verbonden prijzen worden

bepaald door de  volgorde van

binnenkomst op basis van de bruto

tijd. 

32.  De eindverantwoordelijkheid over

de uitslagen is in handen van de

wedstrijdleider en de scheidsrechters

in overleg met de organisator. 

33.  De uitslagen worden vermeld op

de website:  www.emilialoop.nl  en op

www.uitslagen.nl

UITSLUITINGEN 

34.  Uit veiligheidsoverwegingen is het

niet toegestaan deel te nemen aan de

Emilialoop met  honden (al dan niet

aangelijnd),  rolstoelen,  skeelers,  inline

skates, kinderwagens, buggy’s   of

driewielers. 

35.  Het zich laten begeleiden,

onverschillig met welk doel of door wie

dan ook, is op het parcours  niet

toegestaan, tenzij daartoe uitdrukkelijk

toestemming van het bestuur van de

organisatie is  verkregen.  De

begeleider dient zichtbaar het door de

organisatie verstrekte  hesje  te 

dragen. De  begeleider moet er voor

zorgen dat de overige deelnemers niet

belemmerd worden. In  alle  gevallen

zal, bij constatering, de begeleider uit

het hardloopevenement worden

genomen. De  begeleider dient

instructies van de organisatie

onmiddellijk uit te voeren.

TIJDSLIMIET 

36.  Voor de eerste loper van iedere

afstand fietst een voorfietser. 

37.  Achter de laatste loper van iedere

afstand fietst een achterfietser. 

38.  Aan de Emilialoop is geen

tijdslimiet verbonden, het parcours

wordt om 21.00 uur gesloten. 

PRIVACY 

39.  De deelnemersgegevens worden

opgenomen in een adressenbestand.

Bezwaar hiertegen  moet schriftelijk

bij de organisatie kenbaar worden

gemaakt. De organisatie Emilialoop

Wijchen  garandeert zorgvuldig met

deze gegevens om te gaan en deze

uitsluitend ten behoeve van de 

Emilialoop te gebruiken. 

40.  Deelnemers gaan akkoord met

eventueel gebruik van beeltenis in

druk, op foto, film, video,  website

Emilialoop e.d. bedoeld voor

promotionele doeleinden van

Atletiekvereniging Wijchen zonder 

daarvan vooraf op de hoogte te zijn

gebracht en kunnen hiervoor geen

vergoeding of  eigendomsrechten

claimen.

TENSLOTTE

42.  In alle gevallen waarin het

reglement niet voorziet, beslist de

organisatie Emilialoop  Wijchen, de

organisator en/of de Wedstrijdleiding. 

44.  Daar waar in dit reglement

sprake is van deelnemer, wordt ook

deelneemster bedoeld. 

45.  Van een ieder wordt verwacht

geen schade toe te brengen aan de

natuur of aan andermans 

eigendommen en geen afval achter

te laten buiten de hiervoor

beschikbaar gestelde  voorzieningen. 

Dit reglement is onverkort van

toepassing op de Emilialoop Wijchen,

vastgesteld door de  organisatie en is

vanaf 1 december 2018 van kracht. 

Emilialoop
uitslagen Programma
Reglement
uitslagen Programma
Emilialoop in het centrum van Wijchen 9 mei 2020
Atletiek Vereniging